Електричне коло і його елементи

Електричний коло – це сукупність пристроїв, що забезпечують можливість створення електричного струму. Основні елементи електричного кола – джерело, приймач і проводи, що їх з'єднують. Джерело електричної енергії – це пристрій, у якому енергія хімічна, теплова, промениста або механічна перетворюється в електричну енергію. У залежності від виду перетворюваної енергії розрізняють наступні типи джерел: механічні генератори, акумулятори, гальванічні елементи, термоелементи, фотоелементи. Допоміжні елементи кола – вимикачі, рубильники, амперметри, вольтметри і так далі.

Залежність між силою
струму і напругою на елементі
кола називається вольт-амперною характеристикою: I = f (U). Математично вона записується, виходячи з закону Ома (1.9): I = U / R. Представимо цю залежність графічно (рис.1.8).

Елементи, у яких вольт-амперна характеристика є прямою лінією, називаються лінійними. Електричні кола, які складаються з лінійних елементів, називаються
лінійними колами.

Приклад 1.11

Лінійний резистор має опір 10 Ом. Побудувати вольт-амперну характеристику
зазначеного елемента.

Рішення.

Розрахунок вольт-амперної характеристики ведемо за виразом (1.9) для двох точок: U = 0, I = 0 і U = 100 B, I = 10 A.

За розрахунковими даними двох точок будуємо вольт-амперну характеристику у вигляді прямої лінії, що проходить через ці точки (рис.1.8а).

Запитання для самоконтролю

1. Дайте визначення електричного кола.

2. Які елементи електричного кола є основними?

3. Які елементи електричного кола є допоміжними?

4. Що таке вольт-амперна характеристика елемента електричного кола?

5. Які елементи електричного кола називаються лінійними?

6. Що таке лінійне електричне коло?


7628280548964377.html
7628342142627811.html

7628280548964377.html
7628342142627811.html
    PR.RU™