Принципи інвестиційного менеджменту

Ефективне управління інвестиційною діяльністю підприємства забезпечується реалізацією ряду принципів, основними з який є наступні.

1. Інтегрованість із загальною системою управління підприємством.

2. Комплексний характер формування управлінських рішень.

3. Високий динамізм управління.

4. Варіативність підходів до розробки окремих управлінських рішень.

5. Орієнтованість на стратегічні цілі розвитку підприємства.

Ефективна система управління інвестиціями, яка організована з урахуванням викладених принципів, створює основу високих темпів розвитку підприємства, досягнення необхідних кінцевих результатів його інвестиційної діяльності і постійного зростання його ринкової вартості.

Мета і завдання інвестиційного менеджменту

Головною метою інвестиційного менеджменту є забезпечення максимізації добробуту власників підприємства в поточному і перспективному періоді.

В процесі реалізації своєї головної мети управління інвестиційною діяльністю спрямовано на рішення наступних основних завдань.

1. Забезпечення достатньої інвестиційної підтримки високих темпів розвитку операційної діяльності підприємства.

2. Забезпечення максимальної прибутковості окремих реальних і фінансових інвестицій і інвестиційної діяльності підприємства в цілому при певному рівні інвестиційного ризику.

3. Забезпечення мінімізації інвестиційного ризику окремих реальних і фінансових інвестицій і інвестиційної діяльності підприємства в цілому при певному рівні прибутковості інвестицій.

4. Забезпечення оптимальної ліквідності інвестицій і можливостей швидкого реінвестування капіталу при зміні зовнішніх і внутрішніх умов здійснення інвестиційної діяльності.

5. Забезпечення формування достатнього обсягу інвестиційних ресурсів і оптимальної їхньої структури відповідно до прогнозованих обсягів інвестиційної діяльності.

6. Забезпечення фінансової рівноваги підприємства в процесі здійснення інвестиційної діяльності.

7. Пошук шляхів прискорення реалізації діючої інвестиційної програми підприємства.

Усі розглянуті завдання інвестиційного менеджменту взаємозалежні, хоча окремі з них носять різноспрямований характер, тому в процесі управління інвестиційною діяльністю підприємства окремі задачі повинні бути оптимізовані між собою для ефективної реалізації його головної мети.


7624510817133789.html
7624584044282977.html

7624510817133789.html
7624584044282977.html
    PR.RU™