ЗМІСТ І ОБСЯГ РГР

Основним завданням РГР є досягнення розуміння студентом фізичної суті взаємодії об’єкта регулювання і автоматичного регулятора, тобто поведінки системи автоматичного регулювання в перехідному режимі.

В процесі виконання РГР студент здійснює аналіз основних і допоміжних елементів системи автоматичного регулювання, визначає характер перехідних процесів у замкнутій системі автоматичного регулювання, будує графіки процесу регулювання для заданого збурення, розраховує показники якості процесу регулювання.

Результати виконання РГР треба оформити у вигляді пояснювальної записки на білому папері формату А11 обсягом 10 - 15 сторінок, яка повинна містити, крім титульної сторінки і завдання, такі розділи:

Зміст;

Вступ;

1. Опис системи автоматичного регулювання;

1.1. Об’єкт регулювання та його характеристики;

1.2. Автоматичний регулятор і його характеристики;

1.3. Інші елементи системи автоматичного регулювання;

2. Робота системи автоматичного регулювання у перехідному режимі;

2.1. Побудова графіків процесу регулювання;

2.2. Розрахунок показників якості процесу регулювання;

Висновки;

Література;

Додатки.

У вступі студент висвітлює особливості системи автоматичного регулювання серед інших складових частин автоматизації, подає її означення та вказує на призначення.

У першому розділі треба розглянути структурну схему системи автоматичного регулювання і охарактеризувати її складові елементи.

У п. 1.1 треба подати опис об’єкта регулювання, розглянути його статичну і динамічну характеристики.

У п. 1.2 описують заданий автоматичний регулятор, розглядають його статичну і динамічну характеристики.

У п. 1.3 описують і характеризують такі елементи системи автоматичного регулювання як вимірювальний перетворювач, виконавчий механізм і регулюючий орган.

Другий розділ присвячується розглядові взаємодії об’єкта регулювання і автоматичного регулятора в перехідних режимах замкнутої системи автоматичного регулювання.

У п. 2.1 студент малює графіки процесу регулювання для заданого збурення на об’єкт регулювання і описує процес побудови цих графіків.У п. 2.2 виконують розрахунок показників якості отриманого процесу регулювання, зокрема амплітуд відхилення регульованої величини від її заданого значення, періоду коливань тощо.

У висновках висвітлюють основні результати, отримані під час виконання РГР; оцінюють надійність роботи заданої системи автоматичного регулювання та вказують на можливість поєднання у системі автоматичного регулювання заданих об’єкта регулювання і автоматичного регулятора.

Графіки повинні бути виконані акуратно на міліметровому папері й поміщені у додатках пояснювальної записки (в описовій частині мають бути посилання на ці додатки). Для забезпечення кращої наглядності графіки можуть бути виконані лініями різних кольорів.

Приклад оформлення титульної сторінки РГР подано в додатку 3.


7622531646566499.html
7622599914892570.html

7622531646566499.html
7622599914892570.html
    PR.RU™