Житомирського кооперативного коледжу

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

До

бізнесу і права в 2016 році

Житомир - 2015


І. Загальні положення

1. Правила прийому розроблені відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2016 році (далі – Умови прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України 15 жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року №1351/27796.

2. Житомирський кооперативний коледж бізнесу і права (далі – коледж) приймає осіб на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста.

3. Підготовка фахівців здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки серія АЕ № 458589 від 28.07.2014 р. та акту узгодження переліку спеціальностей. Термін дії ліцензії та ліцензовані обсяги прийому:

Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності Ліцензовані обсяги Термін дії ліцензії
Денна Заочна
08 Право 081 Право 01.07.2017
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування 01.07.2016
071 Облік і оподаткування 01.07.2017
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 01.07.2017
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення --- 01.07.2019
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології 01.07.2017
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа --- 01.07.2018

4. Усі освітні програми, за якими здійснюється прийом на навчання до коледжу, акредитовані. Термін дії сертифікатів про акредитацію спеціальностей:

Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності Сертифікат (серія, №) Термін дії сертифікату
08 Право Правознавство НІ-І 0654431 01.07.2017
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування НІ-І 0650444 01.07.2016
071 Облік і оподаткування НІ-І 0654429 01.07.2017
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність НІ-І 0654430 01.07.2017
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення НІ-І 0671827 01.07.2019
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології НД-І 0622928 01.07.2017
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа НД-І 0626026 01.07.2018

5. Коледж здійснює діяльність із надання освітніх послуг у сфері загальної середньої освіти – забезпечення здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до ліцензії управління освіти і науки Житомирської обласної державної адміністрації серія АА №133320 від 08.04.2015р. Ліцензований обсяг освітньої послуги (прийому) – 300 осіб. Термін дії ліцензії – до 03.06.2021р.

6. Коледж визнано атестованим на здійснення повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти та видано свідоцтво про атестацію серія ЖТ № 021933, наказ управління Житомирської обласної держаної адміністрації від 03.06.11 р. №180. Термін дії свідоцтва - до 03.06.2021р.

7. Фінансування підготовки фахівців у коледжі здійснюється:

- за ваучерами;

- за кошти фізичних та юридичних осіб.

8. До коледжу приймаються громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах, мають право на здобуття вищої освіти нарівні з громадянами України.

9. Усі особи, які здобувають вищу освіту в коледжі, мають рівні права та обов’язки.

10. Прийом до коледжу здійснюється на конкурсній основі незалежно від джерел фінансування навчання.

11. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток, надання місць у гуртожитку гарантовано. Умови проживання відповідають встановленим санітарно – гігієнічним нормам.

ІІ. Організація прийому до коледжу

1. Організацію прийому вступників до коледжу здійснює приймальна комісія, склад якої затверджений наказом директора коледжу від 08.10.15 р. № 24-од, якій є її головою. Приймальна комісія діє згідно з Положенням про приймальну комісію Житомирського кооперативного коледжу бізнесу і права, розробленого відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015р. № 1085.

2. Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок - п’ятниця: з 09.00 до 17.00

обідня перерва: з 12.30 до 13.30

субота: з 09.00 до 14.00

неділя: вихідний

3. Директор коледжу забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі Умов прийому, Правил прийому до коледжу, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.

4. Рішення приймальної комісії, прийняте в межах її повноважень, є підставою для видання відповідного наказу директором коледжу.

5. Усі питання, пов’язані з прийомом до коледжу, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та на офіційному веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

ІІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста з одночасним здобуттям повної загальної середньої освіти за денною формою навчання приймаються на перший курс особи з базовою загальною середньою освітою за результатами вступних випробувань.

2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на основі повної загальної середньої освіти приймаються на другий курс (з нормативним строком навчання) або на перший курс (зі скороченим строком навчання) особи, які подають для участі у конкурсі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання, крім випадків, зазначених у розділах VІI, ІХ, XV цих Правил.

3. Коледж приймає за результатами вступних випробувань на перший курс (зі скороченим строком навчання) або другий курс (з нормативним строком навчання) на вакантні місця ліцензованого обсягу осіб, які отримали диплом за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікованого робітника, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за умови вступу на споріднену спеціальність:

№ з/п Професія кваліфікованого робітника Споріднена спеціальність
1. Конторський службовець (бухгалтер) 071 Облік і оподаткування
2. Продавець продовольчих товарів. Продавець непродовольчих товарів. 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
3. Кухар. Кухар, кондитер. Кухар, офіціант. 181 Харчові технології
4. Бармен. Офіціант. 241 Готельно-ресторанна справа

4. Коледж приймає на навчання осіб, які здобули ступінь бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста, молодшого спеціаліста, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за іншою спеціальністю (спеціалізацією) у межах вакантних місць ліцензованого обсягу за результатами співбесіди.

5. Обсяги прийому на навчання в 2016 році на перший курс:

Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності Денна форма навчання Заочна форма навчання
9 класів 11 класів 11 класів Бакалавр, магістр, спеціаліст, молодший спеціаліст кваліфікований робітник
08 Право 0081 Право ---
07 Управління та адміністрування 072 Фінанси, банківська справа та страхування ---
071 Облік і оподаткування ---
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
12 Інформаційні технології 121 Інженерія програмного забезпечення --- --- --- ---
18 Виробництво та технології 181 Харчові технології --- ---
24 Сфера обслуговування 241 Готельно-ресторанна справа --- --- --- ---
Всього

Обсяги прийому на навчання в 2016 році на другий курс:

Шифр та найменування галузі знань Код та назва спеціальності Денна форма навчання
11 класів кваліфікований робітника
0304 Право 5.03040101 Правознавство --- ---
0305 Економіка і підприємництво 5.03050801 Фінанси і кредит ---
5.03050901 Бухгалтерський облік ---
5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність
0501 Інформатика та обчислювальна техніка 5.05010301 Розробка програмного забезпечення ---
0517 Харчова промисловість та переробка сільськогосподарської продукції 5.05170101 Виробництво харчової продукції
1401 Сфера обслуговування 5.14010102 Ресторанне обслуговування
Всього

ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Прийом заяв та документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Заочна форма навчання
вступники на основі освіти
базова загальна середня повна загальна середня, кваліфікований робітник повна загальна середня, кваліфікований робітник
Початок прийому заяв та документів 11 липня 2016 року 11 липня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні випробування, що проводить коледж о 18.00 годині 20 липня 2016 року о 18.00 годині 05 серпня 2016 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань --- о 18.00 годині 27 липня 2016 року о 18.00 годині 08 серпня 2016 року
Проведення коледжем співбесіди, вступних випробувань 21 липня – 27 липня 2016 року 06 – 09 серпня 2016року
Оприлюднення рейтингового списку вступників не пізніше 12 години 28 липня 2016 року не пізніше 12 години 01 серпня 2016 року не пізніше 12 години 10 серпня 2016 року
Виконання вимог до зарахування не пізніше 10 серпня 2016 року не пізніше 11 серпня 2016 року
Зарахування вступників до коледжу 12 серпня 2016 року 12 серпня 2016 року

V. Порядок прийому заяв і документів для участі в конкурсному відборі

До коледжу

1. Вступники подають заяву на участь у конкурсному відборі до коледжу (далі - заява) в паперовій формі. Кожен вступник може подавати до п’ятнадцяти заяв на п’ять спеціальностей.

2. Заява подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Факт кожного подання заяви реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в Єдиній базі безпосередньо під час прийняття заяви.

Заяву, зареєстровану в Єдиній базі, може бути скасовано коледжем на підставі рішення приймальної комісії до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву на цю саму спеціальність до коледжу.

Виправлення технічних помилок відбувається до моменту включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

3. У заяві вступники вказують спеціальність (спеціалізацію) та форму навчання. Заяви, подані на певну спеціальність (спеціалізацію) до коледжу за різними формами навчання, вважається фактом подання однієї заяви.

4. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України "Про громадянство України");

свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;

військовий квиток або посвідчення про приписку – для військовозобов’язаних;

документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIІ цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).

5. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIІ цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил) (за наявності).

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

6. Вступники на основі повної загальної середньої освіти подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2016 році, крім випадків, передбачених у розділах VІI, ІХ, XІ цих Правил.

7. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти мінімальне значення кількості балів сертифіката (результатів вступних випробувань) із кожного конкурсного предмета, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, - 100 балів.

8. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу або в установленому законодавством порядку. Копії документа, що посвідчує особу та громадянство, військового квитка (посвідчення про приписку), свідоцтва про народження не підлягають засвідченню. Копії документів без пред'явлення оригіналів не приймаються.

9. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, за допомогою Єдиної бази.

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала (обчислює в разі відсутності) документа про освіту, поданого до приймальної комісії, затверджує її своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази.

10. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше дати, що передує дню оголошення рейтингового списку вступників із зазначенням рекомендованих до зарахування. Оприлюднення відповідних рішень здійснюється на веб-сайті коледжу.

11. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної спеціальності, а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIІ цих Правил), зарахування за співбесідою (розділ ІХ цих Правил), зарахування поза конкурсом (розділ Х цих Правил), першочергового зарахування (розділ XІ цих Правил) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом при поданні заяви.

13. Приймальна комісія перевіряє в Єдиній базі перелік заяв кожного вступника, поданих до інших навчальних закладів.

VІ. Організація і проведення конкурсу

1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до коледжу, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з двох предметів:

Код та назва спеціальності Предмети, з яких проводиться конкурс за сертифікатом зовнішнього незалежного оцінювання
Перелік 2015 Перелік 2007
081 Право 5.03040101 Правознавство 1. Українська мова та література 2. Історія України
072 Фінанси, банківська справа та страхування 5.03050801 Фінанси і кредит 1. Українська мова та література 2. Математика
071 Облік і оподаткування 5.03050901 Бухгалтерський облік
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 5.03051001 Товарознавство та комерційна діяльність
121 Інженерія програмного забезпечення 5.05010301 Розробка програмного забезпечення
181 Харчові технології 5.05170101 Виробництво харчової продукції
241 Готельно-ресторанна справа 5.14010102 Ресторанне обслуговування

2. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (балів вступних іспитів) та середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту, помножених на вагові коефіцієнти:

Складові конкурсного бала з конкурсних предметів Вагові коефіцієнти
- Українська мова та література - Історія України або математика - Середній бал документа про повну загальну середню освіту 0,35 0,5 0,1

Середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6"; "4" відповідає "9"; "5" відповідає "12". Внесений до Єдиної бази за 12-бальною шкалою середній бал автоматично переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, за значенням 200-бальної шкали, наведеною у додатку 1 до цих Правил.

3. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання вступниками сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених розділом VIІ, ІХ цих Правил.

4. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання, зараховуються результати вступних іспитів з двох предметів:

Код та назва спеціальності Перелік вступних іспитів
081 Право 1. "Українська мова" (диктант) 2. "Історія України" (тестування)
072 Фінанси, банківська справа та страхування 1. "Українська мова" (диктант) 2. "Математика" (тестування)
071 Облік і оподаткування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
121 Інженерія програмного забезпечення
181 Харчові технології
241 Готельно-ресторанна справа

Результат вступного іспиту оцінюється за 12-бальною шкалою (від 1 до 12 балів). Мінімальне значення балу на вступному іспиті з кожного предмету, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, - 4 бали.

5. Для конкурсного відбору осіб, які вступають на основі базової загальної середньої освіти, конкурсний бал обчислюється як сума балів результатів вступних іспитів та середнього бала документа про базову загальну середню освіту. Середній бал документа про базову загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про базову загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6", "4" відповідає "9", "5" відповідає "12".

6. Особи, які не атестовані з української мови, подають сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень (складають вступний іспит з урахуванням наявності відповідних педагогічних кадрів, які є членами предметної екзаменаційної комісії).

Результат вступного іспиту при вступі на основі повної загальної середньої освіти оцінюється за шкалою від 0 до 200 балів і зараховується замість балів сертифіката з української мови та літератури; при вступі на основі базової загальної середньої освіти – за 12-бальною шкалою і зараховується замість балів вступного випробування з української мови.

7. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до коледжу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, конкурсний бал обчислюється як сума балу фахового випробування та середнього бала диплома кваліфікованого робітника.

Середній бал диплома кваліфікованого робітника обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих та вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: "3" відповідає "6"; "4" відповідає "9"; "5" відповідає "12".

8. Для конкурсного відбору осіб, які вступають до коледжу на основі ступенів бакалавра, магістра, освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, молодшого спеціаліста зараховуються результати співбесіди з профільного предмету. Результат співбесіди оцінюється за 5-бальною шкалою. Мінімальне значення балу з співбесіди, з яким вступник допускається до участі у конкурсі, - 3 бали.

Конкурсний бал обчислюється як сума результату співбесіди та середнього бала документа про раніше здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень.

VIІ. Участь у конкурсі за результатами вступних іспитів на основі повної загальної середньої освіти

1. Брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі мають право особи, у яких є захворювання, зазначені у Переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я України від 25 лютого 2008 року № 124/95, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 07 березня 2008 року за № 189/14880, через які вступники не проходили зовнішнє незалежне оцінювання.

2. Брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з конкурсних предметів у коледжі (за їх вибором) мають право особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані), після 30 листопада 2015 року та особи, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби), в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України.

VIIІ. Проведення вступних іспитів, фахових випробувань

1. Для проведення вступних іспитів створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника створюються фахові атестаційні комісії.

Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну спеціальність (спеціалізацію) можуть бути зараховані для участі у конкурсному відборі на іншу спеціальність (спеціалізацію) у коледжі.

2. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі базової загальної середньої освіти та освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, оцінюються за 12-бальною шкалою.

3. Результати вступних іспитів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 0 до 200 балів.

4. Програми вступних випробувань для вступу до коледжу розробляються предметними екзаменаційними, фаховими атестаційними комісіями та комісією для проведення співбесіди і затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми вступних випробувань обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті коледжу. У програмах вступних випробувань повинні міститися критерії оцінювання для кожного з них.

5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6. Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора.

Апеляційні заяви вступники подають особисто, заяви реєструються в канцелярії коледжу.

Апеляція вступника щодо оцінки вступного випробування повинна подаватися не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів вступного випробування.

Апеляційна заява розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, у присутності вступника. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

7. Відомості щодо результатів вступних іспитів (фахових випробувань) формуються в Єдиній базі.

ІХ. Зарахування за співбесідою

1. За результатами співбесіди зараховуються до коледжу особи:

яким Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" надане таке право;

які стали інвалідами внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у масових акціях громадського протесту в Україні з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року за євроінтеграцію та проти режиму Януковича (Революція Гідності), та які звернулися за медичною допомогою у період з 21 листопада 2013 року по 30 квітня 2014 року;

визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 11-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

3. Особи, які за результатами співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених Правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


7621456690837576.html
7621533526225074.html

7621456690837576.html
7621533526225074.html
    PR.RU™